Mission, Vision & Values

Hits: 187

ራእይ


ብደረጃ ዓለም-ለኸ ኣብ ዝተፈላለዪ ዘፈራት ኮንስትራክሽን ተዋፊሮም ዝሰርሑ ቡቑዓትን ተወዳደርትን ኮንስትራክሽን ስራሕ ተቋረፅቲ ምፍጣር።

 ዕላማ ማሕበር


  • መሰልን ጥቕምን ኣባላቱ ዘኽብር ኣብ መዳይ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራውን ዕብየት እቶም ኣባላት ግቡእ ግደ ከበርክቱ ዓቕሞም ምዕባይ ምትሕብባር ምሕጋዝ ቐንዲ ዕላማኡ እንትኸውን ናይ ሃገርና ናይ ኮስትራክሽን ኢንድስትሪ ዓብዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎን ቅሉጥፍን ዝኾነ ናይ ህንፀት ስራሕ ካብ ምፍፃም ሓሊፉ ብዓለም-ለኸ ደረጃ ጥንኩር ተወዳዳሪ ንምዃን ዘኽእል ብሞያ ክህሎትን ፣ስነ ምግባርን ዝተሃነፁ ብዘበናዊ ኩነት ዝተወደቡ ሃገር ቦቐል ናይ ኮንስትራክሽን ኩባንያታት ምፍጣር።

  • ድሌታት ናይ መስርሒ ኣካል ንምርዋይ ኢሉ ’ውን ናይቲ ሃገር ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዕብየት ኣብ ዓለም ምስ ዘለዉ ተመሳሰልቲ ትካላት ዝለዓለ ተወዳዳሪ ንክኸውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ምግባር።

  • ኣብ ሞንጎ መስርሕን ሰራሕተኛን ኩለመዳያዊ ፀገማት እንትፍጠሩ ኣብ ዝግበር ምይይጥ ምስታፍ መፍትሒ ሓሳባት ምቕራብ ።

  • ኣብ ተግባር ዘለዉን ንቐፃሊ እናወፅኡ ዝስረሐሎም ሕግታት ኮንስትራክሽን ኣብ ዘለዎም   ክፍተታትን ፀገማትን ብምፅናዕ ስልጠና ብምሃብ ተሞክሮ ምልውዋጥ ዝምሓየሹ  ሓሳባት ብምቕራብ ፍትሓዊ ስራሕቲ ክህሉ ምግባር።

  • ኣባላት እቲ ማሕበር ዝተፈላለየ ግልጋሎት ንክረኽቡ ኣብ ሞንጎኦም ናይ ምቕርራብ  ፣ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን መንፈስ ንክሰፍን ኩነታት ምምችቻው።

  • ነቲ ሞያ ንምኽባር ፃዕሪ ምግባር።